สพม.31 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2563

 


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้มีประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 30 โรง 


     ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ผอ.สพม.31) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อที่ 6 ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) และกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทั้งสิ้น 30 โรง โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ

รายชื่อสถานศึกษา

คะแนนรวม

ระดับ

บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

๙๔.๒๑

A

ภู่วิทยา

๙๔.๐๔

A

บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒

๙๒.๒๕

A

พิมายดำรงวิทยาคม

๙๒.๐๙

A

สีดาวิทยา

๙๑.๗๔

A

เกล็ดลิ้นวิทยา

๙๐.๘๑

A

เมืองพลับพลาพิทยาคม

๘๙.๘๗

A

มัธยมวชิราลงกรณวราราม

๘๙.๔๔

A

หนองบุญมากประสงค์วิทยา

๘๙.๒๘

A

๑๐

นิคมพิมายศึกษา

๘๙.๑๓

A

๑๑

หนองน้ำใสพิทยาคม

๘๘.๖๕

A

๑๒

หนองบัวละครวิทยา

๘๘.๒๘

A

๑๓

หันห้วยทรายพิทยาคม

๘๗.๗๗

A

๑๔

ขามทะเลสอวิทยา

๘๗.๗๕

A

๑๕

โนนสมบูรณ์วิทยา

๘๗.๖๑

A

๑๖

พุดซาพิทยาคม

๘๕.๗๖

A

๑๗

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

๘๕.๒๙

A

๑๘

กระเบื้องนอกพิทยาคม

๘๒.๕๖

B

๑๙

ศรีสุขวิทยา

๘๐.๘๒

B

๒๐

ลำทะเมนไชยพิทยาคม

๘๐.๗๓

B

๒๑

หนองกราดวัฒนา

๗๘.๔๙

B

๒๒

มหิศราธิบดี

๗๗.๕๖

B

๒๓

จระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๗๖.๗๐

B

๒๔

บึงพะไล

๗๕.๗๗

B

๒๕

ธารปราสาทเพชรวิทยา

๗๓.๘๒

C

๒๖

ท่าช้างราษฎร์บำรุง

๖๕.๓๔

C

๒๗

เทพาลัย

๖๓.๒๔

D

๒๘

บุญวัฒนา ๒

๖๒.๖๒

D

๒๙

ขามสะแกแสง

๕๙.๗๑

D

๓๐

โคราชพิทยาคม

๕๙.๔๒

D


สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A มีจำนวน 17 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 56.66

สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B มีจำนวน 7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 23.33

สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C มีจำนวน 2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 6.66

และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D  มีจำนวน 4. แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.33

ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 1) การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 93.21
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด 10) การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.67

                   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.21  ซึ่งอยู่ในระดับ A

                   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.21  ซึ่งอยู่ในระดับ B

                   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.51  ซึ่งอยู่ในระดับ A

                   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.44 ซึ่งอยู่ในระดับ B

                   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.54 ซึ่งอยู่ในระดับ B

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02
ซึ่งอยู่ในระดับ B

                   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.09
ซึ่งอยู่ในระดับ B

                   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.86 ซึ่งอยู่ในระดับ B

                   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.86
ซึ่งอยู่ในระดับ B

                   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.67
ซึ่งอยู่ในระดับ B


     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวมระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.02 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

อยู่ในระดับ B ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก 

สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูง เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและดำเนินการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากร

ภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดการประเมินที่กำหนดไว้ 

สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ทำให้สถานศึกษาบาง

แห่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินทำให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่ตรงตาม

ข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนน

ในรายการดังกล่าว 


     โดย ผอ.สพม.31 ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างในการประเมินในปีต่อไป และขอให้ยึดนำหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติใช้และพัฒนางานเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

กิจกรรมการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ 2563 ระหว่างที่ 19-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และนำข้อมูลผลการประเมิน ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม 


- ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส #itaonline สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 


-   สังเกตุการณ์การประเมิน itaonline โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพม.31 (นครราชสีมา) ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT), และคณะทำงานการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินการต่อไป- ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมี นางสาวกัญญ์ณัชชา ยงธีรโชติกูล เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติการ  เป็นวิทยากร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม สพม.31- ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการเขตสุจริตต้นแบบ สพม.10 เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ การประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด- นำเสนอรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตน ระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13-15 สิงหาคม 2563


- ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ สพม.31กลุ่มอำนวยการ สพม.31


   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ต้อนรับ ผอ.สพม.31 นายกิตติ บุญเชิด

สพม.31 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา